Millenniumdoel 7: Meer mensen in een duurzaam en schoon leefmilieu

Een miljard mensen hebben geen toegang tot veilig drinkwater en 2,6 miljard geen toegang tot sanitair. Er zijn ruim 1 miljard sloppenwijkbewoners. Dat aantal stijgt. In sloppenwijken is sprake van overbevolking, mensonterende levensomstandigheden, onveiligheid, hoge werkloosheid en gebrek aan riolering. Luchtvervuiling, ontbossing, uitputting van landbouwgrond en van natuurlijke grondstoffen bedreigen de levensomstandigheden en de gezondheid. Door oneigenlijk gedrag en niet nakomen van afspraken wordt dit millenniumdoel niet gehaald. Een gezond milieu is een levensvoorwaarde. Door integrale, internationale actie is dit millenniumdoel haalbaar. Het biedt kansen voor vele bedrijven en instellingen.